Tytuł projektu: "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Bukownie -Centrum Medyczne Skałka" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne Skałka Sp z o.o. w Bukownie przy ul. Kolejowej 28 realizuje projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w ramach funduszy europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest polepszenie funkcjonowania osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zapewnienie uczestnikom opieki medycznej połączonej z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. W dziennym Domu Opieki Medycznej zostanie zapewniona opieka, w w tym opieka medyczna.

Preferencje dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gmin Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz w powiecie Olkuskim woj. Małopolskie.

Do grupy chorób kwalifikujących do projektu wchodzą: choroby układu neurologicznego, choroby narządu ruchu wraz z zwyrodnieniami stawowymi oraz choroby układu krążenia (serca i naczyń krwionośnych).

Rekrutacja formalna do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się po złożeniu pisemnego Skierowania, Karty oceny świadczeniobiorcy, Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumentu potwierdzającego dochód (decyzja lub odcinek renty/emerytury) ewentualnie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jeżeli osoba takowe posiada oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej rodzaj schorzenia.

Skierowanie oraz Kartę oceny stanu klinicznego z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (Skala Barthel) wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego a w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Druki dokumentów do pobrania w Sekretariacie lub Rejestracji Centrum Medycznego Skałka

 

Artykuł do Przeglądu Olkuskiego

 

 

Regulamin rekrutacji DDOM