Fundusze Unijne

 

Centrum Medyczne SKAŁKA sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Życie zaczyna się po 60-tce". Projekt dotyczy wsparcia dla działalności CM Skałka zapewniającego dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, oferującego oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczenie do pogłębienia się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich rodzin.

W ramach projektu zaplanowano realizację 3 zadań, odpowiadających zakresowi świadczonych usług:
1. realizacja usług opiekuńczych,
2. realizacja usług aktywizująco- usprawniających,
3. realizacja usług wspomagających.
 
Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego, którym jest "Polepszenie funkcjonowania min. 20 osób starszych (powyżej 60 r.ż.) i niesamodzielnych i ich rodzin poprzez zapewnienie usług społecznych tj. dziennej opieki i aktywizacji w okresie realizacji projektu tj. do 31.12.2019r. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 60 r.ż. (oraz ich rodziny i opiekunowie).
W projekcie zapewnia się jednocześnie 15 miejsc dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie Gminy Bukowno.
Główne rezultaty projektu to:
1. wsparcie w projekcie 15 miejsc świadczenia usług społecznych dla min. 20 osób z grupy docelowej, które będą istniały po zakończeniu projektu,
2. Podniesienie kompetencji dot. opieki nad osobami starszymi u opiekunów nieformalnych dzięki udziałowi w zajęciach w ramach usług wspomagających.
Rekrutacja do projektu  odbywa się po złożeniu pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do placówki. Wniosek może składać osoba zainteresowana lub jej opiekun/przedstawiciel ustawowy. Do wniosku z danymi osoby ubiegającej się o skierowanie należy przedłożyć informacje o stanie zdrowia od lekarza jako dokumentu niezbędnego do zaplanowania działań opiekuńczo – terapeutycznych. Dokumenty tj. wniosek i informacje o stanie zdrowia należy składać w sekretariacie Centrum Medycznego Skałka codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 znajdującego się  na parterze budynku od strony ogrodu lub w Rejestracji usytuowanej na I piętrze codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00. O przyznaniu prawa pobytu i pierwszeństwa kwalifikacji do projektu decyduje suma uzyskanych punktów.
 

Kryteria rekrutacji są następujące:

Osoby z niżej wymienionych grup otrzymają po 10 punktów w rekrutacji:

  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z NPS sprzężonymi, intelektualnymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego tj. kwoty 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie,
  • korzystające z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
  • osoby po udarach mózgu, cierpiące na chorobę Parkinsona, Alzheimera i zespoły otępienia innego rodzaju.

 

Proces rekrutacji z Wnioskodawcą jego rodziną /opiekunem przeprowadzi Psycholog i Pracownik Socjalny. Z rekrutacji powstanie Raport określający sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną i ekonomiczną uczestnika projektu oraz odpowiedź na wniosek w postaci przyznania prawa do pobytu wraz z określonym zakresem usług w Domu Seniora. Przyznane prawo będzie weryfikowane raz na 6 miesięcy za pomocą rozmowy aktualizującej dane uczestnika i bieżące określenie jego sytuacji, zwłaszcza zdrowotnej oraz dostosowanie form oddziaływań terapeutycznych do aktualnych jego potrzeb.

W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba miejsc dla potrzeb projektu będzie tworzona lista rezerwowa. Jeśli po weryfikacji lub na wypadek innych sytuacji losowych i niemożności kontynuowania wsparcia przez wcześniej zakwalifikowanego uczestnika projektu np. choroba powodująca całkowitą niesamodzielność, przyjęta zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej. Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do udziału w projekcie i do zaproponowanych form wsparcia. Z udziału w projekcie zostały wykluczone jedynie osoby całkowicie niesamodzielne, nie mogące korzystać z usług usprawniająco - aktywizacyjnych oraz osoby zaburzone psychicznie i osobowościowo, których stan zdrowia psychicznego
nie jest związany z procesem starzenia się. Zasady rekrutacji zostały ustalone w oparciu o obiektywne kryteria i diagnozę potrzeb. Dokumenty niezbędne dla procesu rekrutacji znajdują się w zakładce Dokumenty.

Opracowania dla potrzeb przedsiębiorstwa Planu wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji oraz  usługę doradczą związaną z wdrożeniem planu na poszczególnych stanowiskach pracy pracowników medycznych i administracyjnych w ramach projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie p.n. „Wdrożenie innowacji procesowych w Centrum Medycznym „Skałka” Sp. z o.o. sposobem na przystosowanie placówki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19”  w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

 Informacje o projekcie

 

 

 

Wykaz dokumentów przydatnych pacjentowi

dokumenty

  

 

Projekt - Życie zaczyna się po 60-tce:

Projekt - Życie zaczyna się po 60-tce - zamówienia:

 

Klauzule

 

Ogłoszenia

 

Protokoły

 

 

PORADNIE

ZAKŁAD REHABILITACJI

ZOL / DOM SENIORA

CENTRUM MEDYCZNE "SKAŁKA"

u. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Olkusz, Małopolska

 

linia dodatkowa uruchamiana w razie awarii 

Sekretariat:

-tel. 503 322 105 

 

Rejestracja:

tel.: 32 611 56 30

kom. 723 434 014

Czynne:

  • pon - czw: 7.00 - 19.00
  • pt:             7.00 - 17.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja:

tel.: 32 611 56 33

kom. 503 323 601

Czynne:

  •  pon/śr/pt:

                 8.00 - 9.00

               11.00 - 16.00

  • wt/czw:

                 8.00 - 9.00

               11.00 - 18.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro:

tel.: 32 611 56 38
fax: 32 611 56 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.